Forretningsbetingelser for Bad og VVS ApS

1. Generelt
Disse forretningsbetingelser gælder for alle tjenester leveret af Bad og VVS ApS, CVR-nummer 44123738 (herefter benævnt “Firmaet”), herunder, men ikke begrænset til, VVS-arbejde, badeværelsesrenoveringer, og relaterede entreprenørtjenester. Ved at benytte Firmaets tjenester accepterer kunden disse betingelser.

2. Tjenester
2.1 Omfang af Tjenester
Firmaet tilbyder en bred vifte af VVS-relaterede tjenester, herunder, men ikke begrænset til, installation, vedligeholdelse, reparation, og renovering af VVS-systemer og badeværelses faciliteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, arbejde med vandforsyning, afløbssystemer, varmeinstallationer, samt installation og vedligeholdelse af sanitetsudstyr.

2.2 Skræddersyede Løsninger
Firmaet forpligter sig til at levere skræddersyede løsninger, der imødekommer den enkelte kundes specifikke behov og præferencer. Dette inkluderer rådgivning og planlægning af projekter i samarbejde med kunden for at sikre, at alle aspekter af tjenesten er tilpasset kundens ønsker og krav.

2.3 Kvalifikationer og Ekspertise
Alle tjenester udføres af kvalificerede og erfarne fagfolk, der er uddannet og certificeret i overensstemmelse med gældende danske standarder og lovgivning. Firmaet garanterer, at alle medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer og ekspertise til at udføre de tildelte opgaver på en sikker og effektiv måde.

2.4 Overholdelse af Lovgivning og Standarder
Firmaet forpligter sig til at overholde alle relevante lovgivninger, regulativer og branchestandarder i forbindelse med udførelsen af sine tjenester. Dette inkluderer overholdelse af bygningsreglementet, sikkerhedsstandarder og miljølovgivning.

2.5 Ansvarsfraskrivelse
Mens Firmaet stræber efter at levere tjenester af højeste kvalitet, påtager det sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaget af kundens egne handlinger, herunder, men ikke begrænset til, ændringer, misbrug eller forkert vedligeholdelse af de installerede systemer eller udstyr, der ikke er udført af Firmaets medarbejdere.

2.6 Ændringer i Tjenester
Firmaet forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tilbudte tjenester, herunder ændringer i omfang, metoder, materialer eller tidsplaner, såfremt dette vurderes nødvendigt på grund af tekniske, lovgivningsmæssige eller kommercielle årsager. Sådanne ændringer vil blive kommunikeret til kunden i rimelig tid og med bestræbelse på at minimere eventuelle ulemper.

3. Pris og Betaling
3.1 Prisfastsættelse
Firmaet tilbyder gennemsigtige og retfærdige priser på sine tjenester. Alle priser inkluderer moms, og der er ingen skjulte gebyrer. Priserne for de forskellige tjenester er som følger:

Montørtime med kundens egne materialer: Priser inkluderer moms.
Montørtime inkl. servicevogn: Priser inkluderer en professionel montør og en fuldt udstyret servicevogn.
Første timepris på stedet: Dækker den første time af service på kundens sted, ideel til mindre opgaver.
Standard timepris efter den første time: 720 DKK inkl. moms.
Særlige priser og vilkår gælder for erhvervskunder, som opfordres til at kontakte firmaet for skræddersyede løsninger.

3.2 Vagtudkald
Firmaet tilbyder akut hjælp uden for normale åbningstider. Timepriser for vagt udkald gælder inden for specifikke tidsrum og faktureres pr. påbegyndt time og derefter for hver påbegyndt halve time. Der er et minimum på 2 timers arbejdstid ved vagtudkald.

3.3 Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i henhold til de betingelser, der er angivet på fakturaen.
Ved forsinket betaling kan der påløbe renter og gebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.4 Tilbud og Kontrakter
Specifikke priser og betingelser for større projekter vil blive fastsat i individuelle tilbud eller kontrakter.
Ændringer i omfang eller specifikationer af et projekt kan medføre ændringer i prisen, hvilket vil blive kommunikeret og aftalt med kunden.

3.5 Forgæves Kørsel
Ved forgæves kørsel uden for normal åbningstid faktureres mindst et vagt udkald samt en arbejdstime.
Ved forgæves kørsel i normal åbningstid faktureres mindst en arbejdstime.

3.6 Brug af Underleverandører
Firmaet forbeholder sig retten til at bruge underleverandører i travle perioder, hvilket kan påvirke priser og tilgængelighed.

4. Garanti og Ansvar

4.1 Garantiperiode
Firmaet yder en garanti på det udførte arbejde, som er gældende i en periode specificeret i den individuelle kontrakt eller tilbud. Denne garanti dækker fejl og mangler vedrørende arbejdets udførelse og de anvendte materialer, forudsat at disse er leveret af Firmaet.

4.2 Omfang af Garanti
Garantien dækker reparation eller omgørelse af arbejde, der viser sig at være mangelfuld inden for garantiperioden.
Garantien gælder ikke for skader eller fejl forårsaget af normal slid, forkert brug, manglende vedligeholdelse, eller ændringer foretaget af kunden eller tredjepart.

4.3 Ansvarsbegrænsning
Firmaet påtager sig intet ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, driftsforstyrrelser, eller skader på tredjemands ejendom.
Firmaets ansvar i forbindelse med enhver kontrakt, uagtsomhed, eller anden årsag, er begrænset til det beløb, kunden har betalt for den pågældende tjeneste.

4.4 Kundens Ansvar
Kunden er ansvarlig for at sikre, at de nødvendige forberedelser er foretaget før arbejdets påbegyndelse, herunder fjernelse af ejendele og sikring af adgang.
Kunden skal underrette Firmaet om eventuelle særlige forhold eller krav, der kan påvirke arbejdets udførelse.

4.5 Reklamationsret
Kunden har ret til at reklamere over mangler ved det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Reklamationer skal indgives skriftligt og inden for rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.

4.6 Force Majeure
Firmaet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller mangler i udførelsen af tjenester forårsaget af omstændigheder uden for Firmaets kontrol, herunder naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, og lignende force majeure-hændelser.

4.7 Tredjeparts Arbejde
Firmaet påtager sig intet ansvar for arbejde udført af tredjeparter, selvom disse tredjeparter måtte være anbefalet eller formidlet af Firmaet.

5. Afbestilling og Ændringer

5.1 Afbestillingspolitik
Kunden har ret til at afbestille aftalte tjenester. Afbestillingen skal ske skriftligt og være modtaget af Firmaet inden for en fastsat frist før det planlagte arbejdets påbegyndelse.
Ved afbestilling efter denne frist, eller hvis arbejdet allerede er påbegyndt, kan Firmaet opkræve et afbestillingsgebyr eller fuld betaling for det planlagte arbejde, afhængigt af omstændighederne.

5.2 Ændringer af Tjenester
Kunden kan anmode om ændringer i de aftalte tjenester. Sådanne anmodninger skal fremsættes skriftligt og kræver Firmaets accept.
Ændringer kan medføre justeringer i prisen, tidsplanen og andre kontraktvilkår, som vil blive aftalt og dokumenteret mellem parterne.

5.3 Gebyrer ved Ændringer
Firmaet forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for ændringer, der anmodes om efter kontraktens indgåelse, især hvis ændringerne medfører yderligere omkostninger eller forsinkelser.

5.4 Firmaets Rettighed til at Foretage Ændringer
Firmaet forbeholder sig retten til at foretage nødvendige ændringer i tjenesternes omfang, udførelsesmetoder eller materialer, hvis dette er nødvendigt på grund af tekniske, sikkerhedsmæssige eller lovgivningsmæssige årsager.
Sådanne ændringer vil blive kommunikeret til kunden, og der vil blive foretaget en passende justering af prisen og tidsplanen, hvis relevant.

5.5 Force Majeure
I tilfælde af force majeure, der forhindrer eller væsentligt forhindrer Firmaet i at udføre tjenesterne, kan Firmaet afbestille eller udskyde udførelsen af tjenesterne uden ansvar. Kunden vil blive underrettet hurtigst muligt i sådanne tilfælde.

5.6 Kundens Ansvar ved Ændringer
Kunden er ansvarlig for eventuelle omkostninger eller forsinkelser, der opstår som følge af kundens anmodninger om ændringer eller manglende rettidig information til Firmaet.

6. Forsikring og Licenser

6.1 Forsikringsdækning
Bad og VVS ApS bekræfter hermed, at firmaet har en gyldig og omfattende erhvervsforsikring, der dækker eventuelle skader eller ansvar, der måtte opstå i forbindelse med udførelsen af deres tjenester.
Forsikringsdækningen omfatter ansvarsforsikring, der sikrer beskyttelse mod krav relateret til personskader, materielle skader og andre tredjepartsansvar.

6.2 Licenser og Certificeringer
Firmaet garanterer, at det besidder alle nødvendige licenser, certificeringer og godkendelser, der kræves for lovligt at udføre de tilbudte VVS-tjenester i Danmark.
Firmaet forpligter sig til at opretholde disse licenser og certificeringer og sikre, at de er gyldige og opdaterede.

6.3 Overholdelse af Standarder
Firmaet forpligter sig til at overholde alle relevante branchestandarder, lovgivning og regulativer i forbindelse med udførelsen af sine tjenester.
Dette inkluderer overholdelse af sikkerhedsstandarder, miljølovgivning og bygningsreglementet.
6.4 Dokumentation
På anmodning vil Firmaet fremlægge bevis for sin forsikringsdækning og licenser til kunden.
Denne dokumentation vil blive leveret på en måde og i et format, der er acceptabelt og tilgængeligt for kunden.

6.5 Ansvar ved Manglende Overholdelse
Hvis det viser sig, at Firmaet ikke har overholdt de nødvendige licens- eller forsikringskrav, vil det bære det fulde ansvar for eventuelle konsekvenser eller skader, der opstår som følge heraf.

6.6 Underleverandører
I tilfælde af at Firmaet anvender underleverandører, sikrer Firmaet, at disse underleverandører også er fuldt forsikrede og licenserede til at udføre de relevante tjenester.

7. Kundeservice og Klager
7.1 Kundeservice
Bad og VVS ApS forpligter sig til at yde høj kvalitet i kundeservice. Firmaet er dedikeret til at sikre, at alle kundehenvendelser, forespørgsler og bekymringer behandles professionelt, effektivt og rettidigt.
Firmaet tilbyder flere kommunikationskanaler, herunder telefon, e-mail og kontaktformular på deres hjemmeside, for at sikre, at kunderne let kan komme i kontakt.

7.2 Indgivelse af Klager
Kunden har ret til at indgive en klage, hvis de oplever utilfredshed med de leverede tjenester. Klager skal indgives skriftligt, enten via e-mail eller post, og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af problemet.
Firmaet forpligter sig til at anerkende modtagelsen af klagen inden for en rimelig tidsramme, typisk inden for 5 arbejdsdage.

7.3 Behandling af Klager
Firmaet vil undersøge alle indgivne klager grundigt og stræber efter at løse dem på en retfærdig og tilfredsstillende måde.
Kunden vil blive holdt informeret om fremgangen i behandlingen af deres klage og vil blive underrettet om resultatet af undersøgelsen.

7.4 Tidsramme for Løsning af Klager
Firmaet bestræber sig på at løse alle klager inden for en rimelig tidsramme, afhængigt af klage artens kompleksitet.
I tilfælde, hvor en øjeblikkelig løsning ikke er mulig, vil kunden blive informeret om en forventet tidsramme for en løsning.

7.5 Alternativ Tvistløsning
I tilfælde af at en klage ikke kan løses til begge parters tilfredshed, kan kunden henvende sig til relevante eksterne organer for alternativ tvistløsning, såsom forbrugerklagenævn eller lignende autoriserede instanser.

8. Fortrolighed og Databeskyttelse

8.1 Indsamling af Personoplysninger
Bad og VVS ApS indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dette inkluderer, men ikke begrænset til, kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som er nødvendige for at levere tjenesterne og kommunikere med kunden.

8.2 Formål med Dataindsamling
De indsamlede personoplysninger anvendes udelukkende til formål relateret til udførelsen af de aftalte tjenester, herunder fakturering, kundeservice og opfølgning.
Firmaet vil ikke anvende kundens personoplysninger til markedsføringsformål uden forudgående samtykke fra kunden.

8.3 Beskyttelse af Personoplysninger
Firmaet forpligter sig til at beskytte kundens personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse.
Sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering og adgangskontrol, er implementeret for at sikre datasikkerheden.

8.4 Videregivelse af Oplysninger
Personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for udførelsen af tjenesterne, eller det er påkrævet ved lov.
I tilfælde af videregivelse til tredjeparter, sikrer Firmaet, at disse parter også overholder databeskyttelseslovgivningen.

8.5 Kunders Rettigheder
Kunden har ret til at anmode om adgang til, rettelse eller sletning af deres personoplysninger, som Firmaet besidder.
Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres data og til at anmode om begrænsning af behandlingen.

8.6 Opbevaring af Personoplysninger
Firmaet opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet, herunder for at overholde lovgivningsmæssige krav.
Efter denne periode vil personoplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sikker måde.

8.7 Overholdelse og Ansvar
Firmaet forpligter sig til løbende at overvåge og revidere sine databeskyttelsespolitikker og -praksisser for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Eventuelle overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen vil blive håndteret omgående og rapporteret til de relevante myndigheder, som foreskrevet ved lov.

9. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Firma og Køber skal afgøres efter dansk og kan indbringes for de almindelige danske domstole ved Firmaets Hjemting.